Responsabilitat civil professional
Corredoria d'assegurances

Responsabilitat civil professional

Has trobat el que cerques? Et truquem

Assegurança de Responsabilitat civil professional

Som especialistes en el sector de la responsabilitat civil professional dels tècnics de la construcció:
  • Les nostres pòlisses han estat creades pels mateixos pròpies tècnics segons les seves valoracions i experiències.
  • Us oferim les millors pòlisses del mercat assegurador amb un perfil perfectament adaptat al perfil de cada professional de la construcció: assegurança RC per aparellador, arquitecte o altres professionals del sector.
  • Amb les primes més competitives i mantenint les màximes cobertures i garanties.
  • Assessorament expert, atenció i gestió personalitzada de qualsevol necessitat posterior a la contractació, modificacions, incidències.
  • Analitzem l’evolució de l’activitat professional del nostres clientes per valorar les noves necessitat del risc.

Preguntes freqüents

Què és una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?

L'objectiu d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional és cobrir els danys causats podent ésser aquests personals, materials i/o conseqüencials que, involuntàriament, el professional de la construcció hagi pogut causar als seus clients en el desenvolupament de la seva activitat.

L'assegurador assumeix la compensació econòmica dels fets coberts pel contracte, reparant els danys causats per l'assegurat a un tercer, fins al límit pactat a les condicions de la pòlissa d'assegurança.

Com a norma general, els tècnics que exerciu com a tals, tant si treballeu com a lliberals o com si ho feu com assalariats, adquiriu, en funció de les intervencions que realitzeu, una sèrie de responsabilitats de tipus civil/o penal fixades per la legislació vigent.

Quan la intervenció professional és en l’execució d’obres s’adquireixen les responsabilitats civils/o penals derivades dels danys materials o personals que es produeixen durant el procés de construcció (obra viva), tant a la pròpia obra com a tercers. Aquesta responsabilitat l’adquireixen no només la direcció facultativa o el coordinador, sinó també els altres tècnics que es puguin trobar a l’obra, col·laboradors tècnics, assessors del promotor o del constructor, arquitecte, aparellador o caps d’obra, etc.

Els tècnics que fan els projectes o assumeixen la direcció facultativa de l’obra, a més de les responsabilitats derivades de l’obra viva (període d’execució), una vegada acabada l’edificació, contrauen la responsabilitat derivada de l’obra finalitzada (responsabilitat decennal).

Aquesta responsabilitat ha estat regulada per l’Art. 1591 del Codi Civil i per la LOE (responsabilitat triennal o decennal). Els períodes establerts s’allarguen a més, durant el temps en  què legalment es poden interposar les accions de reclamació ( 15 anys per a les obres no regides per la LOE i 2 anys per a les obres a les quals els  sigui d’aplicació la LOE.

D’altra banda, hi ha altres tipus d’actuacions professionals de les quals també es poden derivar responsabilitats professionals (taxacions, peritatges, informes, certificacions, col·laboracions tècniques, etc.).

Si es disposa de pòlissa amb Musaat, pots accedir amb les teves claus, a la web per comunicar les intervencions de Tarifa D. www.musaat.es

Obligació de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil Professional

A la pregunta de si és obligatori contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil per exercir, la resposta es clara.

Sí. La Llei de Col·legis Professionals catalana estableix que els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió.

Períodes de vigència de l’assegurança de Responsabilitat Civil RC

La Responsabilitat Civil professional està regulada per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en vigor des del 6 de maig de l’any 2000.

La LOE defineix les competències, obligacions i responsabilitats dels agents de la construcció, on es posen de manifest els diferents períodes de responsabilitat dels agents, segons els tipus de danys de forma que, 10 anys (responsabilitat decennal): poden ser responsables tots els agents de la construcció. (Obligació legal de la contractació de la pòlissa de decennal de danys pel promotor).

3 anys: poden ser responsables tots els agents de la construcció.

1 any:  Responsabilitat del constructor

Prescripció de la reclamació de desperfectes: 2 anys (Art. 18 de la LOE)

Procediment per comunicar un sinistre amb la teva assegurança de Responsabilitat Civil Professional

Pots adreçar-te a la nostra plana per a Comunicar Sinistre.

Aquí podràs deixar constància de la notificació rebuda a la teva pòlissa de RC en vigor, adjuntant la documentació escanejada que tinguis en el teu poder i fent constar el màxim de dades que et sigui possible, per traslladar-li a la companyia el fet. (data del sinistre o rebuda de  la reclamació, fotografies...)

No oblidis les teves dades de contacte per localitzar-te si fos necessari i on et mantindrem informat del procés de la teva reclamació.
Contacte pressupost assegurances

Necessites ajuda? Et truquem

Deixa les teves dades i et contactarem