NOTA LEGAL

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Política de privacitat

Condicions generals

 

APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. de nacionalitat espanyola i amb domicili en C/ Bon Pastor, 5, 08021 de Barcelona (Barcelona), es titular de l’espai web http://www.aspcorredoria.cat i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest web.

La recollida i tractament de les Dades Personals tenen com a  finalitat el manteniment de la relació establerta entre APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. i els seus CLIENTS, l’assessorament en la contractació, gestió i administració dels contractes d’assegurances, prestacions derivades de les mateixes, (per la qual es possible que aquestes dades inclouran informació sobre la salut); així com l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre de productes i serveis oferts per APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U., actualment i en el futur.

 

El tractament es necessari per a el compliment de les obligacions derivades dels contractes d’assegurança celebrada pel CLIENT amb les entitats asseguradores segons  l’ intermediació d’ APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U., així com per una correcta gestió de les transferències dels riscos a les entitats asseguradores. S’informa que les dades personals seran conservades durant la vigència de la relació contractual. Finalitzada aquesta relació contractual mantindrem bloquejades aquestes dades als efectes de les obligacions legals, fins la finalització dels terminis de prescripció legal.

 

Així mateix, el CLIENT consenti en la cessió de los dades a les Entitats Asseguradores i/o altres Societats de Corredoria, tant se son del Grup d’APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. o aliens a aquesta, per l’ emissió de los contractes d’assegurances pertinents i les correctes prestacions derivades de les mateixes.

 

Les dades de caràcter personal sol·licitades hauran de ser facilitades obligatòriament per que el CLIENT pugui accedir als referits serveis, per considerar-se necessaris per a el seu manteniment i compliment.

Així mateix s’informa al CLIENT de que pot exercitar en tot moment, en relació a les seves dades de caràcter personal facilitades, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, pel que cal dirigir-se a APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U., com responsable del tractament d’aquestes dades, en el domicili indicat en la capçalera d’aquest documents del present espai web http://www.aspcorredoria.cat

 

Per a qualsevol queixa o reclamació en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, el CLIENT pot dirigir-se a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, amb domicili en Madrid, C/Jorge Juan, 6, codi Postal 28010 – https://www.agpd.es

 

El CLIENT consenti expressament el tractament en les termes indicats, per el que accepta expressament el tractament. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si polsa el botó "ENVIAR" que es troba en els formularis de recogida de dades.

 

El caràcter d’aquest consentiment no es irrevocable, podria el CLIENT retirar ell mateix en el moment que ho consideri oportú, el que no afectarà a la licitud del tractament basat en el present consentiment previ a la  retirada.

El fitxer creat està ubicat en España, en la empresa:

APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U.

C/ Bon Pastor, 5, 08021 de Barcelona (Barcelona) telf 93 551 16 16

 

Sota  la supervisió i control d’ell mateix, qui assumeix l’ adopció de mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat e integritat de la informació, d’acord amb l’establert en  l’actual normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. el dret a excloure’l dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que precedeixen en Dret..

 

RESPONSABILITATS

 

APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquest espai web procedent de fonts alienes, així com dels continguts no elaborats per ell mateix..

La funció dels links (enllaç que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la de informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’ informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades facilitades en aquest espai web. APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut  a través d’aquests enllaços hipertextuals.


 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

POLITICA INFORMATIVA                                                          PI-2018-RGPD

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat:                                APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.U. (“APARELLADORS”) - B-61.440.228

Adreça  postal:                    C/ Bon Pastor, 5, 08021, Barcelona (Barcelona)

Telèfon:                                93 551 1616

Correu electrònic:               informacio@aspcorredoria.cat

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En “APARELLADORS” tractem les teves dades personals amb la finalitat de gestionar els productes i serveis que sol·licites i tinguis contractades amb nosaltres, així com gestionar l’enviament de la informació que ens demandis, i facilitar-te ofertes de productes i serveis que poden resultar del teu  interès.

 

Per quina raó utilitzem les teves dades personals?

Perquè la base legal per al tractament de les teves dades és l’execució del mandat que ens tens encomanat com a corredor d’assegurances per assessorar-te, proposar-te o realitzar treballs previs a la celebració de contractes d’assegurances, de la celebració d’aquests contractes o d’ assistència a la gestió i  execució dels contractes, en particular en cas de sinistre;  per això és possible que aquestes dades  continguin informació sobre  la salut, per això et demanem el teu consentiment per poder tractar-les.

Aquestes dades de caràcter personal sol·licitades han de ser facilitades obligatòriament per considerar-se necessàries pel manteniment i compliment de les finalitats anteriorment expressades.

Perquè hem de realitzar determinats tractaments, la legitimació dels quals es basa en el compliment d’obligacions legals contingudes a la normativa vigent en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, en la de la Protecció del Client dels Serveis de Mediació d’ Assegurances, així com en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent, entre d’altres.

Per a  la cessió de les dades a les Entitats Asseguradores i/o altres Societats de Corredoria, ja siguin del Grup de la CORREDORIA o aliens a aquesta, per  a l’emissió dels contractes d’assegurances pertinents i les correctes prestacions derivades dels mateixos es basen en el consentiment. Les dades de caràcter personal sol·licitades han ser facilitades obligatòriament per a  que puguis accedir als referits serveis, per considerar-se necessaris pel seu  manteniment  i compliment.

Per a l’oferta de productes i serveis, així com a qualsevol acció comercial, que estan basades en el consentiment que se li sol·licita, sense que en ningun cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte.

 

Durant quant de temps conservarà “APARELLADORS” les teves  dades?

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació precontractual, contractual o mentre no es revoqui el consentiment.

 

 

A qui comunicarem les teves dades personals?

Les dades podran ser comunicades a Entitats Asseguradores, a altres Societats de Corredoria i a altres empreses del Grup d’ “APARELLADORS”, per a l’ emissió dels contractes d’assegurances pertinents i les correctes prestacions derivades dels mateixos.

 

Quins són els teus drets quan ens nos facilites les teves dades personals?

La normativa de protecció de dades et confereix els següents drets en relació amb el tractament de les teves dades:

  • Dret d’ accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que duem a terme.
  • Dret de rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les teves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: Pots obtenir una copia de les dades que estem tractant.
  • Dret a la limitació del tractament: Pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en determinades circumstancies. En aquest cas únicament les conservarem per a l’ exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-te a la toma de decisions automatitzades.
  • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les teves dades quan el tractament no resultí necessari.
  • Dret d’ oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstancies.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.
  • Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades).

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets pots  dirigir-te a “APARELLADORS” a l’adreça postal o al correu electrònic indicats en el encapçalament..

On som

Ampliar
Ampliar
Nextgen MICT PRT