Canal de Denúncies i Consultes

Denúncies

El Canal de Denúncies és el mecanisme que Aparelladors Serveis Professionals S.L.U. posa a disposició de tots els empleats, directius, administradors de la societat i dels tercers que s'hi relacionin, perquè puguin comunicar qualsevol informació que pugui suposar:
  • una possible irregularitat o acte contrari a la Política del canal de denúncies intern que trobareu en aquesta secció i que vagi en contra dels Principis de Negoci Responsable oa qualsevol altra normativa interna d'aplicació;
  • una eventual irregularitat relativa a temes comptables, qüestions relatives a auditoria i/o aspectes relacionats amb el control intern sobre el report financer;
  • una possible irregularitat o acte contrari a la legalitat. Infraccions penals o administratives greus o molt greus.

El canal és accessible 24×7 a través de les vies següents: telèfon, presencial, adreça de correu electrònic i adreça postal. Les denúncies es poden fer, si així ho desitja, de manera anònima (adreça postal), o si ho preferiu pot incloure les dades de contacte. La informació recopilada a la denúncia serà tractada de forma segura i confidencial.

El responsable del sistema tramita les denúncies rebudes amb diligència i promptitud promovent-ne la comprovació i impulsant les mesures per a la seva resolució, d'acord amb els procediments interns establerts a la Política del canal de denúncies intern.

Realitzar una denúncia

Per fer una denúncia, accediu al document Formulari de denúncia. La denúncia ha de contenir les dades necessàries per poder iniciar un treball de recerca; explicació dels fets, les dates, etc.. Si es vol es pot adjuntar aquella documentació que ajudi a explicar millor la situació denunciada.

Després de l'enviament de la seva denúncia, el responsable del sistema us informarà de l'estat de la mateixa, fins a la seva resolució, però només en el cas que el denunciant s'hagi identificat. En cas que la denúncia sigui anònima, se seguirà el mateix procediment de recerca i resolució però no es podrà comunicar cap informació al denunciant.