• Què és un Project Manager en construcció

Què és un Project Manager en construcció

24-08-2021

Tot projecte de construcció implica l'actuació de diferents agents que intervenen com ara projectistes, consultors, contractistes i subcontractistes, finançadors, etc. La figura del project manager pretén assessorar i gestionar el projecte en nom de la propietat, en coordinació amb aquesta.

En ASP Corredoria volem explicar què és un Project Manager en la construcció, quines són les seves funcions i els beneficis que aporta contractar un project manager en el teu projecte immobiliari.


Què és un Project Manager en la construcció?


El Project Manager es pot definir com un sistema organitzacional que, aplicat a la construcció en el seu més ampli sentit, permet controlar tècnicament el cost, termini i qualitat des de la concepció del projecte fins a la recepció de l'obra.


Es tracta d'un contracte de confiança, en el qual la propietat delega la responsabilitat en un únic agent amb capacitat de lideratge, qui s'encarrega de la planificació, el control del disseny i gestionarà i coordinarà contractació de l'obra, així com de la coordinació, supervisió i control de l'execució d’aquesta, mantenint sempre en mans de la propietat el control per a la correcta realització del projecte en totes les seves fases, en el termini previst i amb el pressupost estimat.

Les funcions d'un project manager a la construcció

Les funcions del Project Manager aplicat a la construcció són, entre d'altres:


 • Presa de decisions
 • Els estudis de viabilitat econòmica
 • La planificació financera
 • L'establiment del disseny
 • La configuració del cost
 • La relació cost-disseny
 • L'enginyeria de valor o l'anàlisi econòmica dels dissenys tècnics alternatius
 • Les anàlisis d'edificabilitat
 • La contractació a través de preparació, selecció i contractació de propostes
 • La gestió de la construcció o management, és a dir la programació del temps i de la inversió.

Beneficis que aporta el project manager en un projecte de construcció

El Project Manager permet la integració de la propietat en tot el procés de desenvolupament i construcció d'un projecte immobiliari, de manera que se li facilita el control integral al llarg de tot el procés.


Aquesta metodologia de treball ofereix una altra sèrie d'avantatges que incideixen en els tres pilars bàsics del procés constructiu: qualitat, cost i terminis. En aquest sentit, el Project Manager garanteix que el projecte es realitzarà amb els fons assignats i en el termini de temps previst.


 • El Propietari, el més important: La propietat manté la seva autoritat i control durant tot el procés, és a dir, recupera el protagonisme perdut en el mètode tradicional.
 • Evita la dilució de responsabilitats: Cada agent que intervé (arquitecte, arquitecte tècnic, facultatiu, contractista, subcontractistes, etc.) té clar el seu comès i cap es pot sentir amo del projecte.
 • Transparència de tot el procés: Davant de l'opacitat del mètode tradicional, la propietat té el coneixement en tot moment de les gestions, accions, contractes, etc.
 • Garantia de qualitat: La qualitat està present al llarg de tot el procés. S'ha estimat que el cost de la no qualitat suposa un 10% de la inversió total realitzada.
 • Millor comunicació: Tindrà lloc entre els diferents agents que intervenen en el procés, que es tradueix en major eficàcia de l'equip.
 • Gestió del risc: Comprèn des de l'inici de la idea fins a la seva finalització. S'identifiquen els riscos, s'analitzen i s'estableixen les accions concretes i els seus efectes sobre el procés.
 • Els problemes es descobreixen amb antelació: Aquesta antelació serà suficient per aportar solucions correctes.
 • Evita l'aïllament de les diferents fases d'un procés constructiu: Davant el mètode convencional, s’entén el projecte amb una visió integradora de les fases en tot el procés constructiu.


Els honoraris

La retribució mitjana d'un Project Manager en construcció a Espanya, amb 3 a 4 anys d'experiència, pot suposar un salari brut anual de 40.000 € a 48.000 €. En els perfils sèniors, aquest salari pot arribar fins als 80.000 € bruts anuals.


En ASP Corredoria comptem amb assegurances de responsabilitat civil professional per a treballadors de sector de la construcció. Contacta amb nosaltres si vols més informació sobre les diferents assegurances que podem oferir-te com a professional.

On som

Ampliar
Ampliar