• Què és un informe pericial en construcció?

Què és un informe pericial en construcció?

30-08-2021

Quan sorgeix un dany en l'habitatge o en una construcció per defectes de construcció has de disposar d'un informe pericial per iniciar una reclamació al respecte.

Per a què serveix un dictamen pericial? Gràcies a aquest document podem acreditar tots aquells vicis que puguin tenir la construcció d'un habitatge, un local comercial o una nau industrial sota l'empara d'un document signat per un professional qualificat en l'àmbit de l'edificació, construcció i urbanisme.

Què és un informe pericial?

Un informe pericial és una prova reconeguda per llei. L'informe pericial és un document tècnic o dictàmens pericials sobre patologies constructives en un edifici o estructura i té el propòsit concret de servir com a prova pericial o experta sobre l'origen, naturalesa i abast d'aquesta afectació, així com sobre les seves causes i els defectes de construcció que trobi. Es pot dir llavors que estableix una conclusió respecte a un problema.

Qui pot fer un informe pericial?


L'informe pericial ha de ser elaborat per un tècnic qualificat i col·legiat, que després de visitar l'immoble, determina diferents aspectes en el document final. Els resultats pericials consisteixen en diverses parts: descripció dels fets, analitzar danys, anàlisi de causes, proposta de reparació, valoració i conclusions.

Els casos civils per defectes en la construcció, incompliment de normatives, etc.., puguin donar lloc a unes indemnitzacions econòmiques, si es compta amb el perit adequat i competent en l'àmbit de controvèrsia.

Quan és necessari un informe pericial en construcció?

La Llei Orgànica de l'Edificació defineix els defectes o vicis de construcció com danys materials que poden afectar l'habitabilitat o seguretat estructural de les edificacions. Poden presentar-se en terres, parets, sostres i / o acabats en les obres, els seus voltants o els seus veïns.

Aquesta llei fixa un lapse de responsabilitat per al constructor d'una dècada per a habitatges, i tres anys per defectes d'execució que afectin els acabats. El promotor i el venedor també poden tenir responsabilitats.

Només es demanarà un informe pericial del problema quan es reclama una reparació per part del responsable i ell no respon d'ella o rebutja assumir-la.


Repassem les situacions per saber si cal demanar un informe pericial:


  • Vicis ocults en un immoble
  • Defectes de construcció en un immoble
  • Acabats o qualitats inferiors a les pactades
  • Abandonament d'obra o obra sense finalitzar
  • Superfícies construïdes menor que les comprades
  • Preus contradictoris

Contingut d'un informe pericial

Encara que tant el contingut d'un informe com les seves parts dependrà del tipus d'informe aquí presentem els elements més importants:


Antecedents

Són les dades de tots els agents que intervenen, tècnic redactor de l'informe, propietari, deficiències constructives, etc.

Fonaments

En aquest apartat fem una descripció general de la inspecció que haurem fet a l'immoble, amb el que observem, sense entrar en valoracions de cap tipus. També podem indicar aquells documents que se'ns hagi proporcionat relacionats amb l'informe, (escriptura, cadastre, contractes ...)

Valoracions tècniques

Ja des d'un punt de vista tècnic, procedirem a enumerar per un ordre lògic els defectes i patologies trobats en la inspecció i anàlisi anterior, i el seu origen o causa dels defectes de construcció.

Conclusions

Les conclusions o dictamen pericial és asseverar de forma segura l'origen o causa dels danys així com la seva reparació recomanada.

Reportatge fotogràfic

Es pot afirmar que és obligatori documentar l'informe amb un annex fotogràfic que il·lustri el nostre informe i per tant tota la nostra exposició.

Mesura i pressupost

Si l'informe que estem realitzant requereix d'un càlcul de costos, haurem d'afegir un mesurament de cada treball que cal fer per esmenar les deficiències que hàgim detectat en el nostre immoble, per posteriorment aplicant-li a cada partida un preu obtinguem el pressupost total. No oblidem d'incloure, llicències, permisos, projectes i impostos com l'IVA.

En ASP Corredoria tenim l'assegurança de responsabilitat civil de construcció que ofereix cobertures per promotores, constructores, subcontractistes o altres empreses que puguin participar en el procés constructiu. Demana'ns informació si estàs interessat en algun dels nostres productes.

On som

Ampliar
Ampliar