JA HAS PENSAT EN UNA ASSEGURANÇA PER A LA TEVA MASCOTA?

27 - 09 - 2023
JA HAS PENSAT EN UNA ASSEGURANÇA PER A LA TEVA MASCOTA?
Avança’t a la nova llei 7/2023 de la Protecció dels Drets i el Benestar dels animals de companyia
El  29 de setembre venç el termini de 6 mesos de l’aprovació de la  LLei7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals,. El text aprovat al març disposa de novetats importants, per una banda s’atorguen drets bàsic per a les mascotes  i per l’altra també s’estableixen obligacions per als propietaris dels gossos, gats i altres éssers vius.

Apareixen elements que ja existíen però que ara seran d’aplicació obligatòria, com és el registre de les mascotes, realitzar un curs de formació i la contractació de l’assegurança de Responsabilitat Civil per danys a tercers.

Tal i com han anat informant els mitjans de comunicació aquets darrers dies, s’ ha de tenir en compte que encara que ja s’ ha dictat el Reglament de la Llei , aquest no fixa l’ import de la quantia o capital que ha de donar cobertura la pòlissa , per la qual cosa si aquesta situació es manté el 29 de setembre, l’obligació no serà efectiva i caldrà esperar a que aquest reglament quedi definitivament aprovat pel Govern.

Es possible que aquest concepte quedi inclós a l’assegurança de la llar però les companyies asseguradores estan adaptant  els seus productes a les condicions de la nova llei per donar totes les garanties.

Si tens mascota, comprova les condicions de la teva pòlissa de la llar , si es el cas quina informació precisaràs  per estar cobert, ja sigui a traves d’ella o amb una assegurança especifica,  i avançar-te als requisits de la llei. 

Compartir notícia