• FONS SOLIDARI A LA PENSIÓ PÚBLICA DELS MUTUALISTES

FONS SOLIDARI A LA PENSIÓ PÚBLICA DELS MUTUALISTES

10-08-2021

La notificació  enviada per l'INSS als jubilats que perceben pensió pública explica el descompte per cotització solidària que va quedar inlcosa per llei als pressupostos generals de l'Estat pel 2021. L'import es calcula amb el 9% sobre la base mínima de cotització per Autònoms i  enguany ha estat quantificada en 85 euros mensuals.

Aquesta obligació afecta a aqueslls professionals que mantenen activitat económica per compte propi i que tenen la Mutualitat com alternativa al RETA, a mes  que estarien percebent una pensió pública. Si es dona aquesta situació la pensió es veurà reduïda des de juliol i amb efecte retroactiu de gener, en un import de 85 € per mes. Com a conseqüencia al juliol i fins desembre es retindrien 170 € per compensar també els 6 primers mesos en aquesta anualitat.

La carta indica que la deducció serà d'aplicació mentre es compatibilitzin la pensió i l'activitat professional per compte propi, es a dir es mantingui l'alta d'IAE. Per tant es  fa imprescindible comunicar puntualment l'acabament de l'activitat que es tramiti a Hisenda, a la Direcció Provincial de la Seguretat Social i seria des de llavors que s'aturarien els descomptes solidaris.

Els mutualistes que ja reben una pensió pública  encara que en algun moment exercissin l'activitat però ja eren de baixa amb data 01/01/2021, entendrem que no els hi afectarà aquesta deducció mensual a la seva jubilació.

Les diferents incidències detectades ens donen a entendre que no han estat recavades convenienment les dades de la situació de baixa de l'Agéncia Tributaria dels diferents professionals que perceben una pensió de la Seguretat Social. Indiquem a continuació com es pot procedir en cada cas pels mutualistes que queden en aquesta situació:

1- Cal disposar del model 036/037 de baixa de l'activitat económica presentat en el seu dia a l' AEAT. Si no es disposa d'aquest o bé no s'ha exercit mai per compte propi, cal aconseguir el certificat de situació censal a la própia pàgina web de la Sede Electrónica d' AEAT, (Agéncia Tributaria).

2- El model de baixa es farà arribar a l'Institut de la Seguretat Social com a resposta a la carta rebuda. Es pot enviar per mitjà de la Sede Electrónica de la Seguretat Social, per correu certificat o de forma presencial demanant cita prévia al Centre d'atenció de la Seguretat Social.(INSS).

3- Per aquelles persones que ja se'ls ha aplicat deduccions incorrectament, el nostre consell és que es tramiti la comunicació a la Seguretat Social com hem indicat junt amb una declaració explicativa i un certificat que indiqui la seva condició de jubilat.

Des d'ASP Corredoria us recomanem que totes aquestes comunicacions que es facin a la Seguretat Social també es reportin a la Mutualitat HNA-Premaat adjuntant-lo al correu electrónic Barcelona@hna.es, per que estiguin al cas i si la mutua ho considera oportú, incorporar altra documentació complementaria.On som

Ampliar
Ampliar