Què és OCT o organisme de control tècnic?

29 - 09 - 2021
Què és OCT o organisme de control tècnic?

Saps que abans d'iniciar una obra és de summa importància disposar d'OCT? Si comences una obra sense supervisió OCT, no és segur! A més, si decideixes assegurar-la un cop l'obra hagi finalitzat, s'encareix tot el procés.


En ASP Corredoria volem explicar què és un organisme de control tècnic i quines són les seves funcions.


Què és un organisme de control tècnic?


Quan la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE) va entrar en vigor el maig de 2000, es va establir l'obligatorietat d'una garantia decennal o assegurança decennal de danys materials. Aquesta ha de protegir el promotor i els successius adquirents de l'edifici o parts d'aquest.


Tot això perquè es garanteixi, durant deu anys, el rescabalament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes i que afectin la fonamentació i la resta d'elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.


En aquesta situació és quan van sorgir els organismes de control tècnic (OCT). Els OCT són les entitats independents encarregades de col·laborar amb les entitats asseguradores en l'obtenció d'un risc normal assegurable. És a dir, actuen com a auditor de risc de les pòlisses de SDD a les obres en les quals intervenen.


D'aquesta manera, l’OCT s'encarrega de supervisar el procés d'edificació a nivell general (revisió del projecte, inspeccions d'execució en obra, adequació a la normativa, verificació del control de qualitat, estudi geotècnic, etc.) de forma objectiva i imparcial.


En resum, es tracta d'empreses amb caràcter eminentment tècnic, contractades i pagades pel promotor o constructor, que donen suport a l'asseguradora perquè aquesta pugui emetre la pòlissa decennal de danys. De fet, la immensa majoria de les mateixes només admeten riscos si l'obra està supervisada per un OCT.


Funcions de l'organisme de control tècnic


L’OCT realitza dues funcions:


- Avaluar els riscos que presenta l'obra projectada i executada, pel que fa a la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici i les altres garanties del contracte (estanquitat de terrasses i façanes, impermeabilització de soterranis; etc).


- Realitzar la tasca de prevenció dels riscos abans al·ludits planificant, supervisant i executant visites d'inspecció amb procediments geològics, geofísics, geotècnics i combinats.


Quins controls realitza l’OCT?


L'Organisme de Control Tècnic (OCT) compleix la funció de controlar la qualitat del procés constructiu amb la seva actuació preventiva i de seguiment. La seva missió consisteix, fonamentalment, en la revisió del projecte constructiu i en el control del procés d'execució de l'obra.


L'OCT realitza les següents activitats respecte a l'estabilitat i solidesa de l'obra:


Anàlisi dels documents tècnics


  • Revisió i anàlisi de l'Informe Geotècnic.
  • Control teòric de la documentació tècnica del Projecte d'Execució de l'estructura.
  • Control tècnic d'execució d'obres

Mitjançant un pla de visites a obra efectuades per tècnics titulats especialistes es verifica:


  • La concordança de l'execució de l'obra amb el projecte.
  • La conformitat a normes, instruccions i reglaments d'obligat compliment.
  • El compliment normatiu del control de materials.

En ASP Corredoria podem assessorar sobre la millor assegurança decennal d'obra que millor s'adapti a les teves necessitats. Treballem amb les millors companyies del sector de la construcció i col·laborem amb diverses OCT.