• Per què és important la seguretat laboral en la construcció

Per què és important la seguretat laboral en la construcció

29-09-2021

La construcció és un sector amb un elevat risc de sinistralitat a causa de diversos factors entre els quals destaquen la complexitat de les activitats que es realitzen, la varietat de tasques, el risc que comporta i la temporalitat entre les plantilles. És per això que és de gran importància la seguretat laboral en aquest sector.


Segons les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, durant 2019 es van produir a Espanya 73.666 accidents de treball (amb baixa) dins de la construcció, tenint el percentatge més gran de mortalitat de totes les activitats (12,01%).


Des d’ASP Corredoria volem parlar-te sobre la seguretat laboral en la construcció, ja que és una de les coses més importants d'aquest àmbit.


Normes generals de seguretat laboral


Hi ha unes normes de seguretat laboral en construcció per poder evitar accidents durant la jornada laboral:


 • Complir d'una manera activa les instruccions i mesures preventives que adopti l'empresari.

 • Vetllar per la seva pròpia seguretat i la d'aquelles persones a qui pugui afectar la seva activitat.

 • Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans de treball assignats.

 • Assistir a les activitats formatives sobre prevenció de riscos laborals organitzades per l'empresari.

 • Consultar i donar compliment a les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos laborals rebuda de l'empresari.

 • Quan es donin les condicions, procedir a l'elecció de delegats de prevenció de l'obra per a participar en l'activitat preventiva que es desenvolupi.

 • Cooperar amb l'empresari en tot moment perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball segures.

 • Evitar el consum de qualsevol substància que pugui alterar la percepció de risc en el treball.

 • Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessàries al personal subordinat.

 • Accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties preventives necessàries.

 • Realitzar únicament aquelles activitats per a les quals es disposa de la qualificació i autorització necessàries.

 • No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

 • Informar immediatament als seus superiors de qualsevol situació que pugui comportar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.

 • Contribuir a l'acompliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent.

 • Aixecar pesos amb l'esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb l'esquena.

 • Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar.

 • Respectar la senyalització de seguretat col·locada a l'obra.

 • No encendre foc a l'obra.

 • Utilitzar l'eina adequada segons el treball que es vol realitzar.

 • En cas de produir-se qualsevol tipus d'accident a l'obra, avisar immediatament als seus superiors.

 • Conèixer la situació dels extintors a l'obra.

 • No romandre sota càrregues suspeses.

 • En zones de circulació de maquinària, utilitzar els passos previstos per als treballadors.

 • Respectar els radis de seguretat de la maquinària.

Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat laboral


Segons es recull en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), el més important en seguretat laboral és la prevenció dels accidents, és a dir, posar tots els mitjans perquè aquests no es produeixin. D'aquesta manera, totes les actuacions que l'empresari pugui executar per avançar-se a les situacions de risc i preveure són essencials.


A continuació s'exposen d'una manera sistematitzada el conjunt de les obligacions que corresponen a l'empresari abans que l'accident es produeixi.


 • Analitzar les possibles situacions d'emergència que poden desenvolupar-se en l'empresa.

 • Adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors.

 • Designar el personal, en nombre suficient, encarregat de posar en pràctica les mesures necessàries a adoptar per a controlar situacions d'emergència.

 • Comprovar i verificar periòdicament el correcte funcionament de les actuacions davant les emergències, tant en la seva faceta tècnica com en la de personal designat per actuar específicament.

 • Formar adequadament als treballadors designats per actuar en aquestes situacions d'emergència.

 • Disposar de material adequat per poder afrontar amb èxit el control de les possibles situacions d'emergència que es puguin produir en l'empresa.

 • Organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa perquè quedi garantida la rapidesa i eficàcia d'actuació dels mateixos davant emergències.

Elements de seguretat laboral en la construcció


Com s'ha comentat, és de summa importància disposar de material adequat per poder afrontar amb èxit el control de les possibles situacions d'emergència que es puguin produir en l'empresa.


A continuació revisem els elements de seguretat laboral imprescindibles en la construcció.


Casc de seguretat

Utilitzar casc de seguretat en contextos d'obra és molt important. La protecció del cap és essencial per evitar lesions al crani o el cervell, i en cas d'accidents pot salvar la vida de la persona. Un bon casc de seguretat ha de reunir les següents característiques:


 • Tenir màxima absorció de cops.
 • Ser lleuger i còmode per a l'usuari.
 • Tenir data d'elaboració i estar dins del període recomanat de durabilitat (12 mesos).
 • Tenir mínima conductivitat elèctrica i tèrmica.
 • Ser autoextingible i resistent.
 • Comptar amb un arnès simple, de fàcil neteja i reemplaçament.

Guants

La utilització de guants de seguretat protegeix les mans de punxades, rascades, talls o cremades, normalment producte de la manipulació de materials o eines.


Orelleres

Les orelleres o taps protegeixen les oïdes de les estridències típiques de l'ambient de la construcció, i en aquest cas del so elevat que es produeix al tallar perfils d'acer.

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, exposar regularment l'oïda a nivells alts de soroll (majors a 85 decibels) pot provocar dèficit auditiu o una pèrdua d'audició progressiva.


Ulleres

Per evitar lesions oculars, el recomanable és utilitzar ulleres de seguretat durant tot el procés. Les ulleres protegeixen els ulls de partícules, esquitxades de líquids corrosius, àcids, metall fos, pols i radiacions.


Mascareta

Les mascaretes són importants per prevenir la inhalació de pols, partícules i altres emanacions que puguin generar-se durant el procés de fabricació d'un producte o en un context d'obra.


Calçat de seguretat laboral

Per aconseguir una adequada protecció dels peus es recomana utilitzar sabates de seguretat amb puntera metàl·lica o de PVC. Aquestes sabates protegeixen el peu davant la caiguda d'eines o altres elements pesants.


Coordinador de Seguretat i salut de l'obra


Saps per què també és important l'assegurança de responsabilitat civil professional en la construcció? En cas d'accident si hi ha reclamació i el jutge determina que hi ha responsabilitat del tècnic que realitza la CSS de l'obra, les condemnes són d'imports molt elevats, basades en el barem de danys personals.


Les assegurances que oferim des d’ASP Corredoria cobreixen els danys personals donant la possibilitat d'augmentar l'import de cobertura per SLV (sublímit víctima), amb l'objectiu de protegir els tècnics que realitzen la CSS.


La seguretat d'obra és un tema fonamental per als treballadors i les empreses. Tens algun dubte o consulta? Contacta amb nosaltres.

On som

Ampliar
Ampliar