• La importància del marge de solvència de les entitats asseguradores

La importància del marge de solvència de les entitats asseguradores

12-01-2022

Sabies que perquè les entitats asseguradores garanteixin econòmicament els compromisos amb els assegurats han de tenir el marge de solvència? Des d'ASP Correduría, volem parlar sobre què és el marge de solvència de les entitats asseguradores i sobre la importància que té per a aquestes.

Què és el marge de solvència?

El marge de solvència és un conjunt de recursos constituïts que han de tenir totes les empreses asseguradores per garantir econòmicament els compromisos amb els assegurats. Té com a finalitat quantificar la garantia que l'empresa asseguradora pot oferir als clients mitjançant uns criteris establerts per disposicions legals.

Això vol dir que les asseguradores han de tenir un patrimoni net totalment propi, lliure de compromisos previsibles. Per què? Per així, poder fer front a imprevistos de manera solvent i com hem comentat, garantir econòmicament els compromisos dels assegurats. La quantia mínima s'estableix per llei i es calcula depenent del volum de sinistres o primes.

D'aquesta manera, el marge de solvència representa la solvència que l'empresa asseguradora ha de tenir per poder fer front a situacions de possible sinistralitat, que no puguin estar totalment previstes mitjançant el càlcul corresponent.

Actualment, aquest concepte s'ha substituït per “El capital de solvència obligatori”, concepte incorporat a la normativa de Solvència II.

La Llei d'ordenació de l'assegurança privada

La Llei d'ordenació de l'assegurança privada expressa l'obligació que les empreses asseguradores disposin del patrimoni no compromès comentat, com a marge de solvència.

Aquest règim normatiu va entrar en vigor el dia 1 de gener de l'any 2016, articulat a la Llei 20/2015, de Supervisió, Solvència i Ordenació de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores (LOSSEAR).

Normativa Solvència II

La Normativa Solvència II harmonitza i consolida les diferents directives que, a la Unió Europea, existien al mercat d'assegurances. És a dir, des de l'any 2016, totes les empreses asseguradores europees han de calcular-ne la solidesa financera.

L'objectiu principal d'aquesta normativa és oferir nivells més uniformes i alts de defensa dels consumidors, que comptaran amb més garanties sobre allò que contractin, i estaran molt més protegits. A més, això es tradueix en un augment de confiança per part dels assegurats.

Actualment, la transparència és molt important. Per això mateix, Solvència II es desenvolupa per regular aquest sector, que compta amb una gran solvència però alhora assumeix més riscos. D'aquesta manera, es vol aconseguir que les companyies operin amb menys riscos, podent així augmentar la seva competitivitat i millorant també els seus productes.

Com es calcula el marge de solvència de les companyies d’assegurances?

Primer de tot, s'han de tenir en compte els conceptes següents:

RMC = Recursos que l'empresa ha de conservar per fer front al risc de la seva activitat.

CRMC: Recursos de què disposa l'empresa per poder cobrir el risc.

MS: Marge de Solvència

Calcular el marge de solvència

Per calcular el marge o ràtio de solvència cal utilitzar la fórmula següent:


MS = CRMC - RMC, només si és > 0També es pot expressar el MS com a “índex de solvència”:


CRMC /RMC, només si és > 1


Cal tenir en compte que si el marge de solvència té valors negatius o l'índex resultant és menor a la unitat corresponent, hi haurà un faltant al CRMC i s'hauran de prendre accions pertinents per a l'adequació, fixant condicions específiques i fixant terminis.

Recorda que a ASP Corredoria, podem ajudar-te amb qualsevol procés. Contacta amb nosaltres.

On som

Ampliar
Ampliar
Nextgen MICT PRT